Kontakt

Serdecznie zapraszamy do kontaktu

Formularz kontaktowy


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Motyl Clinic z siedzibą w ul. Wyzwolenia 36 41-707 Ruda Śląska, którego reprezentuje Krzysztof motyl właściciel.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., dokonywania rozliczeń z tytułu udzielonych świadczeń, rezerwacji terminu konsultacji/zabiegu, prowadzenia przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej oraz do przesyłania korespondencji, informacji handlowych i materiałów marketingowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119, poz.
3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Art.29 ust 1.
5) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
6) posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, oraz ograniczone prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane kontaktowe

Rejestracja telefoniczna
+48 665 309 071
Rejestracja elektroniczna
info@motylclinic.pl
Lokalizacja
ul. Wyzwolenia 36 41-707 Ruda Śląska

Polecamy stomatologa: www.stomatologiamotyl.pl